Cherris

36 tekstów – auto­rem jest Cher­ris . 

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 28 lutego 2014, 13:26

"Każda żywa komórka ma w so­bie mecha­nizm sa­moz­niszcze­nia - żywy or­ga­nizm jest sumą komórek. Cała cy­wili­zac­ja jest sumą organizmów." 

myśl • 11 stycznia 2014, 21:31

Cze­kając, wciąż szu­kała szczęścia smak 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2014, 18:00

Po­woli gu­bię się w tej ciemności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 stycznia 2014, 11:04

Jeżeli chciałeś za­baw­ki trze­ba było mówić, ku­piłabym ci lego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 stycznia 2014, 23:35

Wszys­cy jes­teśmy mordercami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 stycznia 2014, 21:56

Chaos i spokój, Ciem­ność i światło-
Wszys­tko to było dziełem jed­ne­go umysłu, rysami
Tej sa­mej twarzy, kwiata­mi jed­ne­go drze­wa
Pos­ta­ci wiel­kiej Apo­kalip­sy
Zna­ki i sym­bo­le Wieczności
Te pier­wsze, te os­tatnie, te w środ­ku i tak bez końca

W. Wor­dswor­th, Preludium 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 grudnia 2013, 18:26

Wiesz? Te krótkie związki...one wszys­tkie mają coś wspólne­go. Łączy je jed­no, są jak spa­dające gwiaz­dy, wi­dowis­ko­wy rozbłysk światła na noc­nym niebie, ulot­ny błysk wie­czności i gasną jak iskry. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2013, 21:44

Dlacze­go Two­je po­całun­ki będące niczym muśniecie skrzy­deł mo­tyla za­dały ra­ny god­ne ce­ramiczne­go ostrza. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2013, 18:24

Jedziemy żółtą ciężarówką, przed na­mi jest pus­ta dro­ga i nies­kończo­ne możliwości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2013, 00:30

Cherris

Zeszyty
  • Swoboda myśli – Tek­sty in­try­gujące, skłaniające do chwi­li za­dumy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cherris

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność